Beste suikerbietplanter,

 

U ontving van Iscal een herinnering om uw uitzaai-intentie voor 2022 kenbaar te maken.

 

Velen onder u hebben dit bewust nog niet gedaan in afwachting van meer nieuws i.v.m. de evolutie van de suikerbietprijs in het nieuwe IPA 2022.

 

2022 wordt, niettegenstaande de huidige moeilijke economische context, positief tegemoet gezien. De marktprijzen voor suiker stijgen wat automatisch ook de suikerbietprijs zal doen stijgen. Maar … de stijgende productiekosten van de suikerbieten (die we geraamd hebben op + 20 % t.o.v. 2017)  zullen deze meerprijs waarschijnlijk helemaal opslorpen. Daardoor dreigt 2022 opnieuw voor velen een niet-kostendekkend jaar te worden.

 

2022 biedt vandaag zicht op een minimumprijs van 31,2 Euro/ton à 17,5 % suikergehalte waaraan we een pulpvergoeding kunnen toevoegen (5,4 Euro in 2021).  Als we ons baseren op een productie van het tienjarig gemiddelde zou dit een omzetcijfer kunnen inhouden van zo’n 2.800 à 3.000 Euro/ha.

 

Wij moeten u echter meedelen dat we tot op heden bij de onderhandelingen met Iscal voor een betere bietenprijs, nog geen resultaat hebben kunnen boeken. Iscal wenst de huidige prijstabel te behouden en zegt niet te kunnen ingaan op onze vraag om de suikerbietprijs 2022 aan te passen.  “Net zoals de onkosten voor de teelt van suikerbieten stijgen, stijgen deze van de verwerking ook en is er geen ruimte om de bietenprijs te verhogen”, zei J. Lippens, gedelegeerd bestuurder van Iscal, tijdens de Algemene Vergadering van Sopabe die op 23/11 plaatshad. Wij betreuren deze houding ten stelligste!

 

Wij blijven onze inspanningen verder zetten om het tij alsnog te keren en een hogere suikerbietprijs te bekomen. Toch dringen we er intussen bij u op aan om uw uitzaai-intentie kenbaar te maken aan Iscal - een intentieverklaring is blijk geven van de wil om bieten te zaaien.  

 

Waarom deze houding en waarom geen oproep om te wachten met het insturen van uw uitzaai-intentie of om uw uitzaai voor 2022 sterk te verminderen?

 

Wij doen dit omdat wij ervan overtuigd zijn dat de suikerbietteelt een teelt is die, mede dank zij onze participatie in Iscal, stand heeft kunnen houden sinds de afschaffing van de quota. De teelt heeft ontegensprekelijk verschillende “meerwaarden” binnen het landbouwbedrijf: teeltafwisseling, duurzaamheid, … De suikerbietteelt is geen teelt die we van het ene op het andere jaar wensen te verlaten.

 

Het is daarenboven voor Coco Vlaanderen belangrijk dat de teelt verankerd blijft in Vlaanderen.
Wie overweegt de teelt te verlaten vragen wij uitdrukkelijk om eerst in de eigen omgeving kenbaar te maken dat er productierechten en aandelen van Sopabe vrijkomen, zodat collega’s in de dichte of iets verdere omgeving deze productierechten kunnen overnemen. Dit is heel belangrijk voor de situatie van de blijvers!

 

Wij beseffen dat onze oproep bij sommigen de wenkbrauwen zal doen fronsen, dat sommigen eerder willen kiezen voor de harde confrontatie, maar dit is volgens ons vandaag niet de beste weg.

 

Wij blijven verder vechten voor een rendabele suikerbietteelt,  rekenen samen met u op betere tijden en hopen dat we de campagne 2022 kunnen blijven realiseren met al de planters die er de voorbije decennia ook steeds stonden,

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens het bestuur van Coco Vlaanderen vzw,

 

Luc Quintens

Voorzitter