Wat bij afwijkende resultaten?

Syndicale controle
 
In het tarragebouw (ook receptie genoemd) toetsen onze controleurs dagelijks meerdere keren een controlelijst van zo’n 40 punten af,  doen zij veelvuldig controleproeven en signaleren zij elke tekortkoming aan de verantwoordelijke van het tarragebouw en/of aan de verantwoordelijke van uw syndicaat. 

Afwijkende resultaten? Er kan steeds een klacht ingediend worden!
 
Een goede werking in het receptiegebouw voorkomt echter niet dat bij sommige resultaten vragen kunnen gesteld worden. Het kan inderdaad nog steeds gebeuren dat, door een (al dan niet menselijke) fout, stalen verkeerd beoordeeld worden. 

Om afwijkende resultaten te "onderscheppen" wordt elke levering door het syndicaat geëvalueerd in vergelijking met de resultaten van de overige leveringen van dezelfde bietenhoop of planter. Bij een onverklaarbaar sterk afwijkend resultaat stelt het syndicaat voor om dit resultaat te corrigeren.   

Toch kunnen er hier en daar nog afwijkende resultaten blijven hangen. Als u dit vaststelt, aarzel dan niet een klacht in te dienen via het invulformulier op de home pagina.
 
Enkele voorbeelden:
 1) afwijkend grondtarrapercentage: een planter heeft 20 leveringen  van dezelfde bietenhoop met een gemiddelde grondtarra van 3,6  % - 1 levering springt er uit met 15,05 % grondtarra.  Door een klacht in te dienen kan deze planter, als de klacht aanvaard wordt, ongeveer 4,8 ton bieten recupereren bovenop de lagere grondtarraboete!
 
2) afwijkend suikergehalte: een planter levert 600 ton netto bieten met een gemiddeld suikergehalte van 17,60 %. Eén levering heeft 15,5 %. Door een klacht in te dienen kan deze planter, als de klacht aanvaard wordt, het  gemiddelde optrekken naar 17,72 % en recupereert hij ruim 150 Euro!

Het kan dus lonen goed uw resultaten na te kijken!


 

Hoeveel moet ik als planter uitzaaien? Wat is “dynamiek”?

In het Interprofessioneel Akkoord (dat integraal deel uitmaakt van het contract) staat dat de planter er zich toe verbindt om de nodige oppervlakte in te zaaien zodat hij zijn contractuele verbintenissen (de som van zijn basiscontract en bijkomend contract) kan nakomen.

Elk jaar in februari-maart kan het basiscontract van elke planter herzien worden in functie van zijn geleverde hoeveelheid bieten tijdens de voorgaande campagne(s). Deze herziening wordt "dynamiek" genoemd.

Dynamiek

Wanneer de planter tijdens de voorgaande campagne minder dan 50% van zijn contractuele hoeveelheid bieten heeft geleverd én niet de nodige oppervlakte had uitgezaaid om zijn volledige contract te kunnen leveren, wordt de hoeveelheid van zijn basiscontract voor de volgende campagne verminderd met de helft van de niet-geleverde hoeveelheid bieten.

Wanneer de Planter tijdens de voorgaande campagne  50% of meer, maar tijdens de drie laatste campagnes gemiddeld minder dan 80% van de contractuele hoeveelheid bieten heeft geleverd  én niet de nodige oppervlakte had uitgezaaid om zijn volledige contract te kunnen leveren, dan zal de hoeveelheid basiscontract voor de volgende campagne verminderd worden met de gemiddelde hoeveelheid niet geleverde bieten tijdens de drie voorgaande campagnes.

Als een planter gedurende de drie voorgaande campagnes geen bieten heeft geleverd wordt zijn basiscontract geannuleerd.

Een planters wiens basiscontract verminderd wordt ingevolge de toepassing van de regels van de dynamiek, zal het deel participatie dat overeenstemt met de vermindering van zijn basiscontract ofwel moeten overlaten aan een collega-planter, ofwel aan SopabeT. In dit laatste geval wordt er +/- 10 % (onkosten en uittredingsvergoeding) ingehouden.

 

Wat is de “nodige oppervlakte”?

In het contract is er sprake van een “historisch” rendement maar er staat nergens omschreven wat dit juist inhoudt. TS baseert zich hiervoor op het rendement van de vijf laatste campagnes. Lichte afwijkingen (tot 5 à 10 %) hebben de voorbije jaren geen toepassing van de dynamiek tot gevolg gehad, maar om discussies in de toekomst te vermijden wil Coco Haspengouw hier klaar en duidelijke afspraken over maken die ook op papier gezet worden.

Om onaangename situaties te voorkomen moeten sterke afwijkingen (of overmachtsituaties) zo snel als mogelijk en vooraf besproken worden met de landbouwkundige.

Het historisch rendement à 18 ° Z kan de planter terugvinden op het portaal als hij de rekentool “berekening van de contract hoeveelheid ” gebruikt.

Opgelet: uw contract voorziet een boete wanneer de “nodige oppervlakte” niet volledig werd ingezaaid en wanneer  de contractuele hoeveelheid bieten niet werd geleverd. Deze boete bedraagt 3 Euro/ton niet geleverde bieten.

Wat als ik te weinig bieten lever aan Iscal Sugar?

Bij Iscal is er een strikte link tussen het recht op een basiscontract en de participatie via de Coöperatieve Vennootschap Sopabe. Tegenover elke ton basisrecht staat een financiële participatie van 8,8 Euro.

Het basiscontract is ingedeeld in een contract A, goed voor 85 % van het recht, en een contract B, goed voor 15 % van het recht. Al de planters, dichtbij of veraf van de fabriek, hebben de mogelijkheid om het contract B niet te contracteren. De niet onderschreven contracten B worden dan toegewezen aan kandidaat-planters  in een straal van 50 km rond de fabriek en dit onder de vorm van een contract C, beperkt tot max. 20 % van het basiscontract A en B, vrij van participatiebijdrage én voor de duur van één jaar.

Planters die hun contract B niet aangaan, behouden hun rechten om dit contract in een volgende campagne opnieuw te onderschrijven.

Wat als er toch te weinig geleverd wordt?

 

Elke planter weet dat hij de bieten die hij contracteert effectief moet produceren en leveren. Op basis van de teruggestuurde uitzaai-intentie en de bespreking tijdens de zitdag met de landbouwkundige, worden er duidelijke afspraken gemaakt over de in te zaaien oppervlakte.

Houdt de planter zich aan deze oppervlakte, dan zal er bij overmacht of een tegenvallend rendement geen sanctie opgelegd worden.

Houdt hij er zich niet aan, dan kan de dynamiek ( = vermindering van het productierecht) van toepassing zijn. Deze wordt toegepast als er minder dan 85 % van het contract geleverd wordt.  Het gevolg is dat de basisreferentie wordt verminderd met het niet geleverde gedeelte onder 85 %.   

Als planters beslissen om niets uit te zaaien, dan vermindert de basisreferentie voor de volgende campagne met 33 %. Zo dit twee jaar na elkaar gebeurt, verliest de planter zijn volledige basisreferentie en kan hij geen contracten meer afsluiten.

Planters kunnen zelf hun basisrecht verminderen door hun participatie over te dragen aan een collega (aan de volledige waarde van 8,8 Euro/ton) of de terugbetaling ervan te vragen aan Sopabe, mits een inhouding per aandeel S (waarde = 1 Euro) van 25 % (opgebouwde reserve) en 2,5 % administratiekosten.

Een planter die beslist volledig te stoppen of zijn basisrecht verlaagt tot minder dan 300 ton kan pas na verloop van 5 jaar opnieuw terugkeren als vennoot of zijn basisrecht opnieuw optrekken. Planters die minimum 300 ton basisrecht behouden dienen een wachttijd van 3 jaar te respecteren alvorens het terug kan verhoogd worden.

Wat als ik te weinig bieten lever aan TS?

Tiense Suikerraffinaderij

Bij TS is elke ton basiscontract (à 18 % SG) gelinkt aan een participatie in de Coöperatieve Vennootschap Sopabe-T - deze stemt overeen met een financiële inbreng  van 13,35 Euro.

Het recht op een basiscontract houdt ook een recht op een supplementair contract in, dat de planter vrijwillig kan aangaan of niet. Voor dit supplementair contract moet er geen participatiebijdrage betaald worden. Het onderschrijven van een supplementair contract, hoe klein ook, geeft de planter het prioritair recht om ook de volgende campagne een dergelijk contract af te sluiten.

Wil een planter zijn productie t.o.v. vorig jaar verminderen, dan kan hij dit vooreerst doen door het supplementair contract te stoppen of tot een minimum te beperken (bv. 10 ton), en dit zonder enig financieel nadeel.

Wil een planter minder produceren dan hetgeen voorzien is in zijn basiscontract, dan moet hij een deel van zijn participatie verkopen, ofwel via overdracht aan een collega planter (à 13,35 Euro) en/of via een vraag tot terugbetaling aan Sopabe-T. In het tweede geval gebeurt er een inhouding  van 7 à 8 % op het totale participatiebedrag. 

Een planter die beslist volledig te stoppen of zijn basisrecht verlaagt tot minder dan 300 ton kan pas na verloop van 5 jaar opnieuw terugkeren als vennoot of zijn basisrecht opnieuw optrekken. Planters die minimum 300 ton basisrecht behouden dienen een wachttijd van 3 jaar te respecteren alvorens het terug kan verhoogd worden.

 

Wat als een planter nu toch minder produceert?

Als er minder geproduceerd wordt dan in het basis en supplementair contract is overeengekomen, zijn er geen gevolgen als de planter bewijst dat hij de door TS goedgekeurde uit te zaaien oppervlakte, gebaseerd op zijn historisch rendement, heeft gerespecteerd. Overmacht of een tegenvallend rendement spelen dan geen rol.

Heeft de planter minder uitgezaaid, dan wacht hem een boete van 3 Euro/ton (à 18 % SG) voor het niet geleverde tonnage. Daar bovenop is ook de dynamiek van toepassing:  
- bij minder dan 50 % levering van het basiscontract, wordt de hoeveelheid basisrecht verminderd met 50 % van de niet geleverde hoeveelheid,

- als meer dan 50 % werd geleverd en er de voorbije campagnes gemiddeld minder dan 80 % van het contract werd geleverd, zal het basiscontract verminderd worden met het gemiddelde van de tekort geleverde bieten tijdens die drie voorbije campagnes (tenzij in één van die drie jaren reeds een dynamiek werd toegepast).