Tiense Suikerraffinaderij

Bij TS is elke ton basiscontract (à 18 % SG) gelinkt aan een participatie in de Coöperatieve Vennootschap Sopabe-T - deze stemt overeen met een financiële inbreng  van 13,35 Euro.

Het recht op een basiscontract houdt ook een recht op een supplementair contract in, dat de planter vrijwillig kan aangaan of niet. Voor dit supplementair contract moet er geen participatiebijdrage betaald worden. Het onderschrijven van een supplementair contract, hoe klein ook, geeft de planter het prioritair recht om ook de volgende campagne een dergelijk contract af te sluiten.

Wil een planter zijn productie t.o.v. vorig jaar verminderen, dan kan hij dit vooreerst doen door het supplementair contract te stoppen of tot een minimum te beperken (bv. 10 ton), en dit zonder enig financieel nadeel.

Wil een planter minder produceren dan hetgeen voorzien is in zijn basiscontract, dan moet hij een deel van zijn participatie verkopen, ofwel via overdracht aan een collega planter (à 13,35 Euro) en/of via een vraag tot terugbetaling aan Sopabe-T. In het tweede geval gebeurt er een inhouding  van 7 à 8 % op het totale participatiebedrag. 

Een planter die beslist volledig te stoppen of zijn basisrecht verlaagt tot minder dan 300 ton kan pas na verloop van 5 jaar opnieuw terugkeren als vennoot of zijn basisrecht opnieuw optrekken. Planters die minimum 300 ton basisrecht behouden dienen een wachttijd van 3 jaar te respecteren alvorens het terug kan verhoogd worden.

 

Wat als een planter nu toch minder produceert?

Als er minder geproduceerd wordt dan in het basis en supplementair contract is overeengekomen, zijn er geen gevolgen als de planter bewijst dat hij de door TS goedgekeurde uit te zaaien oppervlakte, gebaseerd op zijn historisch rendement, heeft gerespecteerd. Overmacht of een tegenvallend rendement spelen dan geen rol.

Heeft de planter minder uitgezaaid, dan wacht hem een boete van 3 Euro/ton (à 18 % SG) voor het niet geleverde tonnage. Daar bovenop is ook de dynamiek van toepassing:  
- bij minder dan 50 % levering van het basiscontract, wordt de hoeveelheid basisrecht verminderd met 50 % van de niet geleverde hoeveelheid,

- als meer dan 50 % werd geleverd en er de voorbije campagnes gemiddeld minder dan 80 % van het contract werd geleverd, zal het basiscontract verminderd worden met het gemiddelde van de tekort geleverde bieten tijdens die drie voorbije campagnes (tenzij in één van die drie jaren reeds een dynamiek werd toegepast).