Wat is Sopabe-T?

Sopabe-T is een coöperatie die is opgericht door de bietenplanters die leveren aan de Tiense Suikerraffinaderij. Zij heeft tot doel bij te dragen tot de bevordering van de belangen van de biet-suikersector via de financiële participatie van de planters in het kapitaal van hun suikerindustrie, de Tiense Suikerraffinaderij (TS), die een dochteronderneming is van de Duitse suikergroep Südzucker, Europa's grootste suikerproducent.

Waarom werd Sopabe-T opgericht?

Na de overname van TS door Südzucker (SZ) in 1989 werd Sopabe-T opgericht met het oog op het opstarten van een bietenparticipatie op Belgisch niveau. Als tegenprestatie voor deze participatie werd in 1991 een "prioriteitsovereenkomst" gesloten tussen SZ en Sopabe-T om:

  • de productie in België te houden zolang de Belgische planters voor voldoende aanvoer zorgen;
  • de participanten leveringsprioriteit te garanderen naar rato van hun participatie;
  • TS te handhaven als afzonderlijke juridische entiteit, met een investeringsprogramma dat noodzakelijk is om de TS-fabrieken efficiënt te houden.

De suikerfabrieken en de bietenproductie in België behouden blijft de belangrijkste inzet van de participatie.
Dit is nog steeds de filosofie achter de participatie vandaag.

Moet ik coöperant zijn om bieten te kunnen leveren aan TS?

Ja, alleen coöperanten kunnen bieten leveren aan TS. Om coöperant te worden, is een financiële inspanning vereist. Het in de coöperatie geïnvesteerde bedrag, participatie genoemd, staat in verhouding tot het tonnage suikerbieten dat in het kader van het basiscontract wordt geleverd. De participatie geeft recht op een TS-leveringscontract.

Hoeveel bedraagt de participatie per ton bieten?

De participatie bedraagt 13,35 euro per ton bieten voor een basiscontract aan 18°Z. Er is geen participatie gekoppeld aan het tonnage bieten geleverd in het aanvullend contract.

Moet ik participeren om een aanvullend contract te krijgen?

Aanvullende contracten voor suikerbieten worden prioritair toegekend aan planters met een basiscontract. Er is geen participatie te verwerven voor het tonnage bieten van het aanvullend contract (dat niet elk jaar wordt geleverd).

Een uitzondering : indien TS niet voldoende suikerbieten kan krijgen van de coöperanten Sopabe-T, kan zij contracten sluiten met nieuwe planters om haar bevoorrading aan te vullen.

Aanvullende contracten voor suikerbieten worden prioritair toegekend aan planters met een basiscontract. Er is geen participatie te verwerven voor het tonnage bieten van het aanvullend contract (dat niet elk jaar wordt geleverd).

Een uitzondering: indien TS niet voldoende suikerbieten kan krijgen van de coöperanten Sopabe-T, kan zij contracten sluiten met nieuwe planters om haar bevoorrading aan te vullen.

Welke participatie-effecten bestaan er? 

Met een investering van 13,35 euro per ton basiscontract aan 18°Z verwerft u aandelen en obligaties van de coöperatie Sopabe-T in de volgende verhouding: 7,63 euro in aandelen en 5,72 euro in obligaties. De aandelen Sopabe-T geven recht op een dividend. De obligaties geven recht op intresten.

Wat zijn de voordelen voor mij als planter van Sopabe-T

Participatie garandeert mij een basiscontract bij TS, ongeacht de afstand tot de fabriek of de geleverde hoeveelheid, alsook prioritaire toegang tot een aanvullend contract.

Naast de interprofessionele overeenkomsten, kunnen alle planters hierdoor gelijk worden behandeld.

Moet ik als coöperant bieten leveren aan TS?

Ja, inderdaad. Zolang u coöperant blijft, kunt u elk jaar het tonnage bieten leveren dat overeenkomt met het bedrag geïnvesteerd in de participatie.

Als u minder bieten wenst te leveren, dan moet u uw participatie verminderen door deze aan een andere planter of aan Sopabe-T te verkopen. Als u daarentegen meer wenst te leveren, zal u aandelen moeten kopen van een andere coöperant of van Sopabe-T.

Wat zijn de voorwaarden om coöperant te worden?

U moet een bietenplanter zijn met een basisleveringscontract bij TS en 13,35 euro per ton basiscontract investeren in Sopabe-T.

Wat gebeurt er als ik niet lever of als ik minder lever dan mijn contract? 

In uw bietencontract met TS staat dat indien u gedurende één jaar niet levert, uw contract het jaar daarop met 50 procent wordt verminderd. Als u minder levert dan uw contract, zal uw contract het volgende jaar ook worden verlaagd, tenzij u kunt bewijzen dat u genoeg bieten hebt gezaaid om uw contract na te komen. In beide gevallen zal Sopabe-T een deel van uw participatie terugbetalen in verhouding tot de toegepaste contractverminderingen.

Wat als ik niet meer aan TS wil leveren, hoe krijg ik dan mijn investering terug? 

In uw bietencontract met TS staat dat indien u gedurende één jaar niet levert, uw contract het jaar daarop met 50 procent wordt verminderd. Als u minder levert dan uw contract, zal uw contract het volgende jaar ook worden verlaagd, tenzij u kunt bewijzen dat u genoeg bieten hebt gezaaid om uw contract na te komen. In beide gevallen zal Sopabe-T een deel van uw participatie terugbetalen in verhouding tot de toegepaste contractverminderingen.

Wat is het verschil tussen aandelen en obligaties van Sopabe-T?

Met de inbreng van de coöperatieve planters in aandelen Sopabe-T verwierf de coöperatie aandelen TS en aandelen Südzucker. Dankzij deze inbreng is Sopabe-T momenteel voor 0,69 procent aandeelhouder van TS en voor 0,69 procent aandeelhouder van Südzucker.

Wat betreft de inbreng van de coöperatieve planters in obligaties, wordt gewacht op een beslissing die tijdens de vergaderingen in januari 2022 zal worden genomen. Alle coöperanten zullen persoonlijk worden uitgenodigd om te stemmen: ofwel voor de omzetting van de obligaties in supplementaire aandelen Südzucker, ofwel voor de terugbetaling van de obligaties aan de planters.

Waarvoor dienen de investeringen van de coöperanten?

Met de inbreng van de coöperanten heeft Sopabe-T aandelen gekocht van de Tiense Suikerraffinaderij (0,69% van de aandelen TS) en van Südzucker (0,69% van de aandelen Südzucker). Deze percentages zijn weliswaar bescheiden, maar zij stellen de vertegenwoordigers van Sopabe-T in staat deel te nemen aan de vergaderingen van het strategisch comité van TS en van de raad van toezicht van de Duitse coöperatie SZVG, de meerderheidsaandeelhouder van Südzucker, en rechtstreeks contact te hebben met de directie van Südzucker. Het strategisch comité en de raad van toezicht zijn vergelijkbaar met de raden van bestuur.

Wat brengt mijn investering op?

Het aandeel Sopabe-T geeft recht op een dividend. Het dividend bedroeg 1,20 procent in 2020, 2,4 procent in 2019 en 4 procent in 2018.   

De obligatie geeft recht op rente die telkens op 15 januari wordt betaald. De afgelopen drie jaar bedroeg de rentevoet 0,11 procent.

Bovendien wordt het basiscontract beter betaald dan het aanvullend contract. Het verschil tussen de twee contracten bedraagt ten minste 1 euro.

Hoe wordt het dividend berekend?

Het dividend is gebaseerd op de winst van Sopabe-T. De algemene vergadering van Sopabe-T beslist over de bestemming van de winst. Het grootste deel van de winst wordt uitgekeerd aan de leden van de coöperatie in de vorm van een dividend voor de aandelen T. De rest wordt in de reserve gestopt.

Wat is de bestemming van de winst van de coöperatie?

De winst van Sopabe-T varieert naargelang haar inkomsten. De voornaamste bronnen van inkomsten zijn de dividenden die voor de aandelen TS en voor de aandelen Südzucker worden ontvangen, alsook de vergoedingen voor deelname aan het strategisch comité van TS. De voornaamste exploitatiekosten omvatten salarissen, kantoor-, vergader-, administratieve en juridische kosten.

Het grootste deel van de winst wordt uitgekeerd aan de leden van de coöperatie in de vorm van een dividend voor de aandelen T. Het resterende bedrag wordt in de reserve geplaatst om de stabiliteit van Sopabe-T te garanderen.

Hoe kan ik de rekeningen van Sopabe-T consulteren?

De rekeningen van Sopabe-T zijn beschikbaar op de website van CBB: www.CBB.be of op de website van de nationale bank: www.nbb.be/nl/balanscentrale, onder vermelding van het ondernemingsnummer van Sopabe-T: 0445.700.746.

Een samenvatting van de rekeningen verschijnt ieder jaar in het decembernummer van De Bietplanter.

Wanneer kan ik mijn dividend verwachten?

Het dividend wordt ieder jaar betaald op 30 november.

Hoe wordt Sopabe-T gecontroleerd?

De rekeningen worden elk jaar voorgelegd aan de algemene vergadering. Zij worden vooraf gecontroleerd door drie controleurs van de rekeningen, benoemd door de leden van de coöperatie op de algemene vergadering, en door een erkende commissaris. Hun mandaat vervalt om de drie jaar.

Aan welke beslissing kan ik als coöperatielid deelnemen en welk stemrecht heb ik?

Elk lid van de coöperatie heeft één stem volgens het coöperatieve principe: "Eén persoon, één stem".

Op de vergaderingen van obligatiehouderskringen worden alle leden van de coöperatie opgeroepen om te stemmen over de bestemming van de obligaties Sopabe-T.