Wat is SZVG?

SZVG (Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft) is de holdingmaatschappij van de Zuid-Duitse bietenplanters. Haar 30.000 coöperanten komen uit zeven regionale plantersgroeperingen (Beieren, Baden-Württemberg, Franken, Hessen-Palts, Kassel, Wetterau en Saksen-Thüringen) en leveren bieten aan de zeven Duitse Südzuckerfabrieken.

SZVG bundelt de sinds de jaren 1950 opgebouwde financiële bijdragen van de planters en is momenteel met 60 procent van de aandelen de meerderheidsaandeelhouder van Südzucker. SZVG verenigt en vertegenwoordigt de belangen van de planters-aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering van Südzucker.

Waarom spreekt men van een toenadering tussen Sopabe-T en SZVG?

Na de investering in aandelen in de Tiense Suikerraffinaderij rees de vraag om de financiële middelen van de obligatieleningen (34 miljoen euro waarop de telers tussen 1997 en 2015 hadden ingeschreven) te gebruiken om ze rechtstreeks te investeren in aandelen van het Südzuckerconcern, dat TS controleert, en om dichter bij SZVG te komen. Aansluiting bij de meerderheidsaandeelhouder van Südzucker betekent immers dat we ons dichter bij het besluitvormingscentrum van Südzucker bevinden. Een andere belangrijke motivatie is om op lange termijn toe te treden tot een grote Europese landbouwcoöperatie om samen met de Duitse planters de gemeenschappelijke belangen van de bietensector te behartigen.

Wat houdt de toenadering tussen Sopabe-T en SZVG in?

Concreet houdt de toenadering tussen Sopabe-T en SZVG het volgende in:

  • de uitbouw van de participatie van de planters TS in het kapitaal van Südzucker door de aankoop van aandelen Südzucker door Sopabe-T;
  • de geleidelijke integratie van Sopabe-T in de structuren van SZVG door de opname van een of twee Belgische vertegenwoordigers van Sopabe-T in de raad van toezicht van SZVG;
  • de toenadering tot het besluitvormingscentrum van Südzucker, aangezien de Belgische planters naast de Duitse planters zullen zitten en met één stem zullen spreken tegen het management en op de algemene vergaderingen van Südzucker.

Er is sprake van een geleidelijke integratie van Sopabe-T in de structuren van SZVG. Wat betekent dit?

Dit betekent dat de integratie van Sopabe-T in de structuren van SZVG gekoppeld is aan het geleidelijk aankopen van aandelen Südzucker door Sopabe-T.

De overeenkomst tussen Sopabe-T en SZVG voorzag in vier opeenvolgende etappes. De eerste twee etappes, die in 2019 door de obligatiehouderskringen werden goedgekeurd, werden al gerealiseerd.

Na afloop van de twee eerste etappes kocht Sopabe-T aandelen Südzucker voor 16,8 miljoen euro met de helft van de inbreng van de obligatieleningen en kreeg in ruil daarvoor een zetel in de raad van bestuur en een waarnemersmandaat in de raad van toezicht van SZVG, het bestuursorgaan van SZVG.

De laatste twee etappes zullen worden voorgesteld op de vergaderingen van de obligatiehouderskringen in januari 2022.

De derde etappe (2022-2023) voorziet in de verwerving van extra aandelen Südzucker met de laatste helft van de obligatieleningen en de omzetting van het waarnemersmandaat. Met twee zetels in de raad van toezicht van SZVG zullen de Belgische telers een sterkere stem krijgen in de discussies over de strategische opties die Südzucker volgens de meerderheidsaandeelhouders zal moeten nemen.

Een vierde etappe, vanaf 2024, bestaat erin verder te investeren in het kapitaal van Südzucker. Concreet zal de planters, indien mogelijk, worden gevraagd een extra participatie-inspanning te leveren. Dit zal afhangen van de rentabiliteit van de bietenteelt en van de suikermarkt.

Wat heeft de toenadering tot SZVG in de afgelopen drie jaar opgeleverd?

Vanwege de beperkingen van de Covid-pandemie zijn de vergaderingen van de raad van toezicht de afgelopen twee jaar steeds op afstand gehouden. Dit was uiteraard niet ideaal om de informele contacten met Duitse planters te verdiepen. Deze vergaderingen boden echter directe toegang tot het management en informatie uit de eerste hand over de door Südzucker gevolgde en geplande strategie. Ook werd een duidelijker beeld geschetst van de prijs- en verkoopstrategieën voor suiker. Ook hier overschaduwden de gevolgen van de Covid-crisis natuurlijk de meer structurele ontwikkelingen. Deze zijn erop gericht de productie te beperken en zich te concentreren op de Europese markt in de hoop een betere suikerprijs en dus een hogere bietenprijs te verkrijgen.

Door hun participatie zijn de Duitse en Belgische planters niet alleen leveranciers van suikerbieten, maar ook partners die de toekomst van Südzucker mee helpen vormgeven. Dit model van grensoverschrijdende samenwerking is uniek. Zij kan ervoor zorgen dat de stem van de planters-aandeelhouders wordt gehoord en begrepen.

Kan ik de overeenkomst tussen Sopabe-T en SZVG raadplegen?

Ja, de overeenkomst kan worden geraadpleegd op de zetel van Sopabe-T in Brussel. Neem hiervoor contact op met Bruno De Wulf, afgevaardigd-bestuurder van Sopabe-T (bruno.dewulf@cbb.be).