In voorbereiding van de ledenkringen van juni  2022 willen we jullie uitgebreid informeren over het hoe, wat en waarom van de participatie.

Heb je nog bijkomende vragen, stel ze dan via het antwoordformulier op de homepage van deze website.

 

 

 

 

 

 

Wat is Sopabe-T?    ↑ top

Sopabe-T is een coöperatie die is opgericht door de bietenplanters die leveren aan de Tiense Suikerraffinaderij. Zij heeft tot doel bij te dragen tot de bevordering van de belangen van de biet-suikersector via de financiële participatie van de planters in het kapitaal van hun suikerindustrie, de Tiense Suikerraffinaderij (TS), die een dochteronderneming is van de Duitse suikergroep Südzucker, Europa's grootste suikerproducent.

 

 

 

 

 

 

Waarom werd Sopabe-T opgericht?    ↑ top

Na de overname van TS door Südzucker (SZ) in 1989 werd Sopabe-T opgericht met het oog op het opstarten van een bietenparticipatie op Belgisch niveau. Als tegenprestatie voor deze participatie werd in 1991 een "prioriteitsovereenkomst" gesloten tussen SZ en Sopabe-T om:

  • de productie in België te houden zolang de Belgische planters voor voldoende aanvoer zorgen;
  • de participanten leveringsprioriteit te garanderen naar rato van hun participatie;
  • TS te handhaven als afzonderlijke juridische entiteit, met een investeringsprogramma dat noodzakelijk is om de TS-fabrieken efficiënt te houden.

De suikerfabrieken en de bietenproductie in België behouden blijft de belangrijkste inzet van de participatie.
Dit is nog steeds de filosofie achter de participatie vandaag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Moet ik coöperant zijn om bieten te kunnen leveren aan TS?    ↑ top

Ja, alleen coöperanten kunnen bieten leveren aan TS. Om coöperant te worden, is een financiële inspanning vereist. Het in de coöperatie geïnvesteerde bedrag, participatie genoemd, staat in verhouding tot het tonnage suikerbieten dat in het kader van het basiscontract wordt geleverd. De participatie geeft recht op een TS-leveringscontract.

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel bedraagt de participatie per ton bieten?    ↑ top

De participatie bedraagt 13,35 euro per ton bieten voor een basiscontract aan 18°Z. Er is geen participatie gekoppeld aan het tonnage bieten geleverd in het aanvullend contract.

 

 

 

 

 

 

 

Moet ik participeren om een aanvullend contract te krijgen?  ↑ top

Aanvullende contracten voor suikerbieten worden prioritair toegekend aan planters met een basiscontract. Er is geen participatie te verwerven voor het tonnage bieten van het aanvullend contract (dat niet elk jaar wordt geleverd).

Een uitzondering : indien TS niet voldoende suikerbieten kan krijgen van de coöperanten Sopabe-T, kan zij contracten sluiten met nieuwe planters om haar bevoorrading aan te vullen.

Aanvullende contracten voor suikerbieten worden prioritair toegekend aan planters met een basiscontract. Er is geen participatie te verwerven voor het tonnage bieten van het aanvullend contract (dat niet elk jaar wordt geleverd).

Een uitzondering : indien TS niet voldoende suikerbieten kan krijgen van de coöperanten Sopabe-T, kan zij contracten sluiten met nieuwe planters om haar bevoorrading aan te vullen.

 

 

 

 

 

 

 

Welke participatie-effecten bestaan er?    ↑ top

Met een investering van 13,35 euro per ton basiscontract aan 18°Z verwerft u aandelen en obligaties van de coöperatie Sopabe-T in de volgende verhouding: 7,63 euro in aandelen en 5,72 euro in obligaties. De aandelen Sopabe-T geven recht op een dividend. De obligaties geven recht op intresten.

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de voordelen voor mij als planter van Sopabe-T    ↑ top

Participatie garandeert mij een basiscontract bij TS, ongeacht de afstand tot de fabriek of de geleverde hoeveelheid, alsook prioritaire toegang tot een aanvullend contract.

Naast de interprofessionele overeenkomsten, kunnen alle planters hierdoor gelijk worden behandeld.

 

 

 

 

 

 

Moet ik als coöperant bieten leveren aan TS?    ↑ top

Ja, inderdaad. Zolang u coöperant blijft, kunt u elk jaar het tonnage bieten leveren dat overeenkomt met het bedrag geïnvesteerd in de participatie.

Als u minder bieten wenst te leveren, dan moet u uw participatie verminderen door deze aan een andere planter of aan Sopabe-T te verkopen. Als u daarentegen meer wenst te leveren, zal u aandelen moeten kopen van een andere coöperant of van Sopabe-T.

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de voorwaarden om coöperant te worden?    ↑ top

U moet een bietenplanter zijn met een basisleveringscontract bij TS en 13,35 euro per ton basiscontract investeren in Sopabe-T.

 

 

 

 

 

 

Wat gebeurt er als ik niet lever of als ik minder lever dan mijn contract?    ↑ top

In uw bietencontract met TS staat dat indien u gedurende één jaar niet levert, uw contract het jaar daarop met 50 procent wordt verminderd. Als u minder levert dan uw contract, zal uw contract het volgende jaar ook worden verlaagd, tenzij u kunt bewijzen dat u genoeg bieten hebt gezaaid om uw contract na te komen. In beide gevallen zal Sopabe-T een deel van uw participatie terugbetalen in verhouding tot de toegepaste contractverminderingen.

 

 

 

 

 

 

 

Wat als ik niet meer aan TS wil leveren, hoe krijg ik dan mijn investering terug?    ↑ top

Als u geen suikerbieten meer wenst te leveren, moet u uw volledige participatie verkopen aan een of meerdere planters die dan het tonnage bieten uit uw basiscontract aan TS zullen leveren. En als u geen koper vindt, kan u Sopabe-T vragen om uw investering terug te betalen. Wanneer Sopabe-T u terugbetaalt, zal een uitstapvergoeding van 10 procent worden afgetrokken. Tussen de planters wordt er geen uitstapvergoeding aangerekend.

 

 

 

 

 

 

 

Wat is het verschil tussen aandelen en obligaties van Sopabe-T?    ↑ top

Met de inbreng van de coöperatieve planters in aandelen Sopabe-T verwierf de coöperatie aandelen TS en aandelen Südzucker. Dankzij deze inbreng is Sopabe-T momenteel voor 0,69 procent aandeelhouder van TS en voor 0,69 procent aandeelhouder van Südzucker.

Wat betreft de inbreng van de coöperatieve planters in obligaties, wordt gewacht op een beslissing die tijdens de vergaderingen in januari 2022 zal worden genomen. Alle coöperanten zullen persoonlijk worden uitgenodigd om te stemmen: ofwel voor de omzetting van de obligaties in supplementaire aandelen Südzucker, ofwel voor de terugbetaling van de obligaties aan de planters.

 

 

 

 

 

 

Waarvoor dienen de investeringen van de coöperanten?    ↑ top

Met de inbreng van de coöperanten heeft Sopabe-T aandelen gekocht van de Tiense Suikerraffinaderij (0,69% van de aandelen TS) en van Südzucker (0,69% van de aandelen Südzucker). Deze percentages zijn weliswaar bescheiden, maar zij stellen de vertegenwoordigers van Sopabe-T in staat deel te nemen aan de vergaderingen van het strategisch comité van TS en van de raad van toezicht van de Duitse coöperatie SZVG, de meerderheidsaandeelhouder van Südzucker, en rechtstreeks contact te hebben met de directie van Südzucker. Het strategisch comité en de raad van toezicht zijn vergelijkbaar met de raden van bestuur.

 

 

 

 

 

 

 

Wat brengt mijn investering op?  ↑ top

Het aandeel Sopabe-T geeft recht op een dividend. Het dividend bedroeg 1,20 procent in 2020, 2,4 procent in 2019 en 4 procent in 2018.   

De obligatie geeft recht op rente die telkens op 15 januari wordt betaald. De afgelopen drie jaar bedroeg de rentevoet 0,11 procent.

Bovendien wordt het basiscontract beter betaald dan het aanvullend contract. Het verschil tussen de twee contracten bedraagt ten minste 1 euro.

 

 

 

 

 

Hoe wordt het dividend berekend?  ↑ top

Het dividend is gebaseerd op de winst van Sopabe-T. De algemene vergadering van Sopabe-T beslist over de bestemming van de winst. Het grootste deel van de winst wordt uitgekeerd aan de leden van de coöperatie in de vorm van een dividend voor de aandelen T. De rest wordt in de reserve gestopt.

 

 

 

 

 

Wat is de bestemming van de winst van de coöperatie?  ↑ top

De winst van Sopabe-T varieert naargelang haar inkomsten. De voornaamste bronnen van inkomsten zijn de dividenden die voor de aandelen TS en voor de aandelen Südzucker worden ontvangen, alsook de vergoedingen voor deelname aan het strategisch comité van TS. De voornaamste exploitatiekosten omvatten salarissen, kantoor-, vergader-, administratieve en juridische kosten.

Het grootste deel van de winst wordt uitgekeerd aan de leden van de coöperatie in de vorm van een dividend voor de aandelen T. Het resterende bedrag wordt in de reserve geplaatst om de stabiliteit van Sopabe-T te garanderen.

 

 

 

 

 

Hoe kan ik de rekeningen van Sopabe-T consulteren?  ↑ top

De rekeningen van Sopabe-T zijn beschikbaar op de website van CBB: www.CBB.be of op de website van de nationale bank: www.nbb.be/nl/balanscentrale, onder vermelding van het ondernemingsnummer van Sopabe-T: 0445.700.746.

Een samenvatting van de rekeningen verschijnt ieder jaar in het decembernummer van De Bietplanter.

 

 

 

 

 

Wanneer kan ik mijn dividend verwachten?    ↑ top

Het dividend wordt ieder jaar betaald op 30 november.

 

 

 

 

 

 

Hoe wordt Sopabe-T gecontroleerd?    ↑ top

De rekeningen worden elk jaar voorgelegd aan de algemene vergadering. Zij worden vooraf gecontroleerd door drie controleurs van de rekeningen, benoemd door de leden van de coöperatie op de algemene vergadering, en door een erkende commissaris. Hun mandaat vervalt om de drie jaar.

 

 

 

 

 

Aan welke beslissing kan ik als coöperatielid deelnemen en welk stemrecht heb ik?    ↑ top

Elk lid van de coöperatie heeft één stem volgens het coöperatieve principe: "Eén persoon, één stem".

Op de vergaderingen van obligatiehouderskringen worden alle leden van de coöperatie opgeroepen om te stemmen over de bestemming van de obligaties Sopabe-T.

 

 

 

Wat is SZVG?  ↑ top

SZVG (Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft) is de holdingmaatschappij van de Zuid-Duitse bietenplanters. Haar 30.000 coöperanten komen uit zeven regionale plantersgroeperingen (Beieren, Baden-Württemberg, Franken, Hessen-Palts, Kassel, Wetterau en Saksen-Thüringen) en leveren bieten aan de zeven Duitse Südzuckerfabrieken.

SZVG bundelt de sinds de jaren 1950 opgebouwde financiële bijdragen van de planters en is momenteel met 60 procent van de aandelen de meerderheidsaandeelhouder van Südzucker. SZVG verenigt en vertegenwoordigt de belangen van de planters-aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering van Südzucker.

 

 

 

 

Waarom spreekt men van een toenadering tussen Sopabe-T en SZVG?  ↑ top

Na de investering in aandelen in de Tiense Suikerraffinaderij rees de vraag om de financiële middelen van de obligatieleningen (34 miljoen euro waarop de telers tussen 1997 en 2015 hadden ingeschreven) te gebruiken om ze rechtstreeks te investeren in aandelen van het Südzuckerconcern, dat TS controleert, en om dichter bij SZVG te komen. Aansluiting bij de meerderheidsaandeelhouder van Südzucker betekent immers dat we ons dichter bij het besluitvormingscentrum van Südzucker bevinden. Een andere belangrijke motivatie is om op lange termijn toe te treden tot een grote Europese landbouwcoöperatie om samen met de Duitse planters de gemeenschappelijke belangen van de bietensector te behartigen.

 

 

 

 

Wat houdt de toenadering tussen Sopabe-T en SZVG in?  ↑ top

Concreet houdt de toenadering tussen Sopabe-T en SZVG het volgende in:

  • de uitbouw van de participatie van de planters TS in het kapitaal van Südzucker door de aankoop van aandelen Südzucker door Sopabe-T;
  • de geleidelijke integratie van Sopabe-T in de structuren van SZVG door de opname van een of twee Belgische vertegenwoordigers van Sopabe-T in de raad van toezicht van SZVG;
  • de toenadering tot het besluitvormingscentrum van Südzucker, aangezien de Belgische planters naast de Duitse planters zullen zitten en met één stem zullen spreken tegen het management en op de algemene vergaderingen van Südzucker.

 

 

 

 

 

Er is sprake van een geleidelijke integratie van Sopabe-T in de structuren van SZVG. Wat betekent dit?  ↑ top

Dit betekent dat de integratie van Sopabe-T in de structuren van SZVG gekoppeld is aan het geleidelijk aankopen van aandelen Südzucker door Sopabe-T.

De overeenkomst tussen Sopabe-T en SZVG voorzag in vier opeenvolgende etappes. De eerste twee etappes, die in 2019 door de obligatiehouderskringen werden goedgekeurd, werden al gerealiseerd.

Na afloop van de twee eerste etappes kocht Sopabe-T aandelen Südzucker voor 16,8 miljoen euro met de helft van de inbreng van de obligatieleningen en kreeg in ruil daarvoor een zetel in de raad van bestuur en een waarnemersmandaat in de raad van toezicht van SZVG, het bestuursorgaan van SZVG.

De laatste twee etappes zullen worden voorgesteld op de vergaderingen van de obligatiehouderskringen in januari 2022.

De derde etappe (2022-2023) voorziet in de verwerving van extra aandelen Südzucker met de laatste helft van de obligatieleningen en de omzetting van het waarnemersmandaat. Met twee zetels in de raad van toezicht van SZVG zullen de Belgische telers een sterkere stem krijgen in de discussies over de strategische opties die Südzucker volgens de meerderheidsaandeelhouders zal moeten nemen.

Een vierde etappe, vanaf 2024, bestaat erin verder te investeren in het kapitaal van Südzucker. Concreet zal de planters, indien mogelijk, worden gevraagd een extra participatie-inspanning te leveren. Dit zal afhangen van de rentabiliteit van de bietenteelt en van de suikermarkt.

 

 

 

 

 

Wat heeft de toenadering tot SZVG in de afgelopen drie jaar opgeleverd?    ↑ top

Vanwege de beperkingen van de Covid-pandemie zijn de vergaderingen van de raad van toezicht de afgelopen twee jaar steeds op afstand gehouden. Dit was uiteraard niet ideaal om de informele contacten met Duitse planters te verdiepen. Deze vergaderingen boden echter directe toegang tot het management en informatie uit de eerste hand over de door Südzucker gevolgde en geplande strategie. Ook werd een duidelijker beeld geschetst van de prijs- en verkoopstrategieën voor suiker. Ook hier overschaduwden de gevolgen van de Covid-crisis natuurlijk de meer structurele ontwikkelingen. Deze zijn erop gericht de productie te beperken en zich te concentreren op de Europese markt in de hoop een betere suikerprijs en dus een hogere bietenprijs te verkrijgen.

Door hun participatie zijn de Duitse en Belgische planters niet alleen leveranciers van suikerbieten, maar ook partners die de toekomst van Südzucker mee helpen vormgeven. Dit model van grensoverschrijdende samenwerking is uniek. Zij kan ervoor zorgen dat de stem van de planters-aandeelhouders wordt gehoord en begrepen.

 

 

 

 

 

Kan ik de overeenkomst tussen Sopabe-T en SZVG raadplegen?  ↑ top

Ja, de overeenkomst kan worden geraadpleegd op de zetel van Sopabe-T in Brussel. Neem hiervoor contact op met Peter Haegeman, afgevaardigd-bestuurder van Sopabe-T (peter.haegeman@cbb.be).