Op deze webpagina willen we u systematisch op de hoogte houden van het verloop van de campagne: resultaten, evoluties, bijzonderheden, ...

Heb je opmerkingen of vragen, bezorg ons deze via het invulformulier op de homepagina .

 

Heb je vragen bij de resultaten van je leveringen, klik dan hier!

08/01/2022

Het einde van de campagne is in zicht. Velen zullen een zucht van opluchting slaken als straks de laatste bieten hun weg naar de fabriek hebben gevonden. Op dat moment, laat ons hopen na het volgende weekend, kan het bilan van de campagne opgemaakt worden en staat niets de voorbereiding van de campagne 2022 nog in de weg.

Niets is misschien teveel gezegd … de IPA’s moeten immers nog verder overeengekomen worden en het resultaat ervan zou een invloed kunnen hebben op de uitzaaibeslissingen die de planters straks zullen nemen. Hierover later meer.

 

De definitieve productiecijfers zijn nog niet gekend, maar Iscal verwacht nu een gemiddeld rendement van 78 ton à 17,12° Z en TS voor haar cliënteel van Tienen gemiddeld 86 ton à 16,95° Z.

 

Over de prijs is nog niets definitief geweten. De planters van Iscal moeten hiervoor het einde van het campagnejaar afwachten (30/09/22) en deze van TS krijgen hun definitieve “uitslag” ten laatste op 30/06/22.

 

Iscal rekent einde januari 2022 alles voorlopig af op basis van een prijs van 26,29 Euro/ton à 16 % SG – einde november 2022 wordt het saldo uitbetaald. Het voorlopig gemiddeld omzetcijfer/ha (exclusief premies en boetes – inclusief pulpvergoeding) bedraagt hiermee 2.680 Euro.

 

TS betaalt tijdens de campagne in de maand na levering steeds een voorschot van 18 Euro/ton à 18 % SG – het saldo en de afrekening van premies en boetes volgt op 30/06/22.


de campagne 2022 staat weldra in de steigers ... nu eerst het zaad bestellen ....

31/12/2021

De laatste dag van 2021 …. maar nog niet de laatste dag van de campagne! Daar waar de laatste weken de fabriek met een goede regelmaat draaide, weliswaar met een té lage verwerkingscapaciteit, is de verwerking door een panne nu tijdelijk teruggevallen naar een nog lager niveau. Het is bijgevolg moeilijk te zeggen wanneer de campagne zal eindigen – wellicht zal het toch 15 of 16 januari worden!

Ook het receptiegebouw blijft niet gespaard van pannes wat er de fabrikant toe dwingt met regelmaat (kleinere) stalen in zakken te nemen. We hoeven het niet te herhalen, maar wordt het niet zeer hoog tijd de receptie-installatie in zijn geheel te vernieuwen, zeker in afwachting van de ontvangst van de volledige biet?

Bij deze een dankwoord aan onze controleurs in de receptie die er dag en nacht controleproeven uitvoeren en er de vinger weten te leggen op zwakke punten, onvolkomenheden, misgelopen stalen en ontledingen,  …. Het is niet omdat de receptie-installatie draait dat ze goed draait, en dat is waar er op toegezien wordt – hun werk heeft de planters al meerdere duizenden Euro opgeleverd!

 

De planters die leveren in Dinteloord hebben deze “luxe” spijtig genoeg niet! Daarom dat gedurende de campagne meerdere vergelijkende proeven worden uitgevoerd die na afloop van de campagne worden geëvalueerd zodat een correctiefactor kan worden vastgesteld. Aldus worden hun geleverde bieten in Nederland vergoed alsof ze in Fontenoy werden ontvangen.

 

Blijft er dan nog het “njet” van Iscal op onze vraag om in 2022 en 2023 een “bevooradingspremie” van 2,5 Euro/ton te betalen bovenop de in de prijstabel voorziene suikerbietprijs. Deze zou gedeeltelijk de stijging van de productiekosten van de teelt opvangen én tegelijkertijd Iscal zekerheid van bevoorrading geven voor de twee volgende campagnes. De gunstige verwachtingen op de suikermarkt moeten dit zeker toelaten!

 

We hebben elders al ervaren tot wat het leidt als planters verplicht worden om met verlies te produceren. De bietenteelt én de participatie wenst men niet “zomaar” op te geven, maar een smeulend ongenoegen zal sowieso op korte termijn effecten hebben.

 

Bij deze dus opnieuw een oproep aan Iscal om toch in te gaan op onze (reeds afgezwakte) vraag zodanig dat een zeker plantersenthousiasme kan behouden blijven, dat een kostendekkende teelt verzekerd is én Iscal geniet van bevoorradingszekerheid.

 

Moge dit onze wens zijn voor 2022, als aanzet voor een goed boerenjaar in goede gezondheid!

 

Aan jullie allen, prettig eindejaar en voorspoedig nieuwjaar!

17/12/2021

Tot 13 januari zal de campagne duren. De fabriek verwerkt niet het tonnage dat  gepland wasmaar hoopt met een verwerkingsritme van 10 à 10.500 ton/dag de campagne te kunnen afwerken.
Evaporatieproblemen zouden opnieuw de hoofdoorzaak zijn van de vertraging in het productieproces.

De campagne moddert, ook letterlijk, verder aan. De zeer natte weersomstandigheden stuwden de grondtarra de hoogte in tot een gemiddelde van +/- 7,5 % voor de leveringen sinds begin december. Dit brengt het campagnegemiddelde op 5,1 % grondtarra!

 

Intussen blijven onze controleurs de bietenontvangst nauwgezet opvolgen. Blijvende problemen zijn er met de nieuwe Parmentières en ook de controles van de digestieketting brengen (kleine) afwijkingen aan het licht.

Op een beperkt technisch comité dat plaatshad op 16/12 werden de verschillende afwijkingen bestudeerd en gepaste correcties afgesproken. Ook werden er (opnieuw) afspraken gemaakt m.b.t. een beter gestroomlijnde communicatie tussen onze controleurs en de fabrieksverantwoordelijke(n). Het is in ieders belang dat afwijkingen onmiddellijk gesignaleerd worden zodat elke partij in de nodige opvolging ervan kan voorzien.   

 

Campagne 2022

Voor de campagne 2022 zegt Iscal het areaal op niveau te zullen kunnen houden in vergelijking met dit en de voorgaande jaren. Coco Iscal waarschuwt er Iscal wel voor dat een intentieverklaring nog geen ondertekend contract is en blijft er op aandringen de suikerbietprijs 2022 aan te passen i.f.v. de gestegen productiekostprijs.

Coco Iscal stelde aan Iscal voor om het IPA 2021 te behouden maar een bevoorradingspremie te voorzien van 2,5 Euro/ton bovenop de suikerbietprijs. Deze zou Iscal een voldoende areaal kunnen verzekeren voor 2022 én 2023 en de planters uitzicht bieten op een minimaal rendement. Maar het blijft wachten op een positieve reactie van Iscal …. hopelijk komt deze er nog voor het einde van dit jaar!

01/12/2021

Campagne 2020 nu definitief afgerond.

 

Eind november werd de campagne 2020 definitief afgesloten met een saldobetaling van 0,39 Euro/ton voor de contractbieten (à 16 % SG) en 23,27 Euro/ton (à 17,5°) voor de buiten contractbieten. De totale vergoeding bedraagt bijgevolg 28,50 €/ton netto à 17,5 % SG, te verhogen met 4,60 € pulpvergoeding.

Bij een gemiddeld rendement van 83,5 ton à 17,22 % SG bedraagt de gemiddelde omzet +/- 2.700 Euro/ha.

Eind november werden er ook diverse compensaties uitbetaald met betrekking tot rechtzettingen van o.a. grondtarra en suikergehalte die na de campagne met Iscal werden overeengekomen. Hiervoor maakte Iscal aparte aankoopborderellen aan.

De planters die recht hebben op deze compensatie (gaande van enkele Euro tot meer dan 300 Euro) worden aangeschreven met de vraag goed hun afrekening na te kijken. Bij twijfel kan gereageerd worden via het antwoordformulier op de homepagina.

18/11/2021

campagneresultaten

Iscal verhoogt de gemiddelde rendementsverwachting voor deze campagne van 75 ton naar 76,5 à 77 ton/ha. Het verwacht suikergehalte blijft zo goed als ongewijzigd op 17,15 %.


Tot 16/11 bedraagt het gemiddeld suikergehalte 17,33 %, de gemiddelde grondtarra 4,61 % en de gemiddelde koptarra op de bruto biet 7,9 % (= 8,3 % op de netto biet). De leveringen in Dinteloord scoren gemiddeld 16,62 % SG, 7,74 % grondtarra en 3 % koptarra forfaitair op de netto biet.

 

Vrijwillig afdekken bieten

Voor de bieten die gepland zijn vanaf week 13 (vanaf maandag 6 december) wordt, indien zij minstens 10 dagen zijn afgedekt (zie art.4.1. van het Interprofessioneel Akkoord) de afdekpremie van 1,1 Euro/ton uitgekeerd.  

Het is belangrijk de fabrikant onmiddellijk te verwittigen eens de bieten zijn afgedekt zodat er geen discussie kan ontstaan over de duurtijd van de afdekking. Een onjuiste of onterechte aangifte kan leiden tot een boete van 3 Euro/ton!

 

Uitzaai 2022

Er heerst grote ongerustheid m.b.t. de stijgende productiekosten van zowel de suikerbiet als van de suiker. Een eerste verkennend gesprek had plaats tussen de plantersafgevaardigden en Iscal m.b.t. een aanpassing van de suikerbietprijs 2022. Coco Vlaanderen hoopt hierover snel tot een besluit te kunnen komen zodat de planters hun teeltschema 2022 definitief kunnen vastleggen.

 

Nabetaling campagne 2020

Einde november wordt de campagne 2020 definitief afgerond met een nabetaling van 0,39  Euro/ton netto à 16% SG voor de contractbieten en 20,5 Euro/ton à 16 % SG voor de buiten contractbieten. Ook worden er voor heel wat planters nog diverse correcties afgerekend m.b.t. suikergehalte en grondtarra.  

Gisteren (5/11/21) was er overleg tussen de plantersafgevaardigden en de directie van Iscal, met als bijzondere aandachtspunten de goede werking van de receptie én de voorbereiding van de campagne 2022.

werking receptie

De overstap van de “oude” naar de “nieuwe” Parmentières zorg(de)t voor heel wat kopzorgen.
Samengevat komt het erop neer dat de nieuwe Parmentières voor heel wat wasschade aan de bieten zorgen (zeer veel kleine schilfers/stukjes biet) en dit als gevolg van verschillen in de vormgeving van o.a. het draaiplateau, het centraal middenstuk en de montage van de uitlaatdeur (niet in dezelfde lijn als de binnenwand van de waskuip).
Planters én fabrikant zitten hiermee verveeld.
Allerlei ingrepen werden reeds uitgevoerd: plaatsing frequentieregelaar, vervanging nieuw plateau door oud model, plaatsing rubber (om hoeken af te schermen) en dit WE wordt nog een ingreep gedaan om de uitlaatdeur in dezelfde lijn te brengen als de binnenwand van de waskuip.
In afwachting van een aanvaardbare werking volgt onze controle alles op de voet en werden er voor verschillende periodes correcties aangevraagd. We houden u hier later van op de hoogte.
 
Onze controle in het tarragebouw heeft ook bijzondere aandacht voor sluipende ongeregeldheden die niet steeds direct kunnen worden opgemerkt: stukjesverlies her en der, afwijkende tarrering van weegtoestellen, onjuiste afronding van resultaten, ook foutieve menselijke handelingen, enz …   allen op het eerste zicht “onbenullige” afwijkingen (en dat zijn ze dikwijls ook) maar die, als men ze samentelt, tot ondergewaardeerde resultaten kunnen leiden. 
Grove ongeregeldheden doen zich soms voor maar zijn minder gevaarlijk. Deze worden onmiddellijk opgemerkt. Zo bv het blokkeren van een Parmentière waarbij twee stalen bij elkaar gevoegd worden en een verdere individuele analyse onmogelijk wordt. Beide stalen krijgen dan het gemiddelde resultaat van de andere dagleveringen van deze planters.
De fabrikant wordt hierover systematisch aangesproken met de vraag het nodige te doen om deze ongeregeldheden te voorkomen, maar blijkbaar lukt dit niet steeds of zijn de installaties van die aard dat een permanente feilloze werking ervan bij voorbaat is uitgesloten. Hieruit moeten zeker lessen getrokken worden!
 
Suikerbietcampagne 2022

Iscal verwacht tegen 12 november inzicht te hebben in de uitzaai-intenties voor 2022. Nog heel wat planters moeten hun formulier  terugsturen.
Niettegenstaande sinds het IPA 2021 een nieuwe suikerbietprijstabel geldt, die in vergelijking met de vroegere IPA’s een snellere deelname in een meerprijs garandeert, vreest Coco Iscal dat de aangekondigde prijsverhoging amper voldoende zal zijn om de te verwachten stijging van de productiekosten op te vangen.
Zonder aanpassingen dreigt 2022  na 2021 opnieuw een jaar te worden waar amper een arbeidsinkomen uit de suikerbietteelt kan gerealiseerd worden.

Om die reden, en in het bijzonder om zeker de jongere planters aan boord te kunnen houden, vraagt Coco Iscal voor 2022 een jaarlijkse indexering van de basisprijs die rekening houdt met de te verwachten stijging van de  productiekosten die voor 2022, al naargelang de berekeningen, op 15 tot 22 % wordt geraamd.
 
In een eerste reactie zegt Iscal de zorg van de planters te delen, er direct aan toevoegend dat ook voor hen de productiekosten de pan uit rijzen.
Op 17 november wordt hierover verder overlegd.

6/11/21

Eeklose en Scheldepolder: resultaten eerste ronde

UITZAAI 2022

graag antwoorden voor 12/11!

Iscal stuurde haar planters een brief met de vraag om hun uitzaai-intentie voor 2022 kenbaar te maken.

Een prijs van 31,21 Euro per ton netto à 17,5 % SG wordt in het vooruitzicht gesteld.

Deze prijs (gebaseerd op het IPA 2021), vermeerderd met een pulpvergoeding, zal voor de overgrote meerderheid van de planters zeker de productiekosten dekken en opnieuw tot een arbeidsinkomen leiden. 

De vraag stelt zich nu hoe o.a. de fors gestegen kosten m.b.t. gewasbescherming en bemesting kunnen opgevangen worden. Coco Iscal zal hierover dit najaar overleggen met Iscal.

 

Iscal verwacht uw ingevuld formulier tegen 12 november.

29/10/2021

Al de parameters blijven +/- stabiel:

1) het suikergehalte stijgt niet langer (voor zover het dit al gedaan heeft)

2) de grondtarra kent de laatste 2 weken, dank zij de betere weersomstandigheden, een lichte daling

3) de koptarra stabiliseert zich rond  8 %.

4) het gemiddeld rendement/ha stijgt amper.

 

Iscal verwacht nu voor de totale campagne gemiddeld 74 ton/ha à 17,05 % suikergehalte.

2021 zal duidelijk niet herinnerd worden als een groots bietenjaar!

 

21/10/2021

Voor het eerst geven we een overzicht van de opbrengsten per streek - er zijn nu overal voldoende percelen  (uitgezonderd in Vlaams-Brabant) afgeleverd om betrouwbare cijfers te kunnen publiceren. 

* leveringen en resultaten zoals vastgesteld in Dinteloord

bietenreceptie

de twee nieuwe Parmentières zijn intussen geïnstalleerd maar de werking ervan moet continu opgevolgd worden. Door een licht gewijzigde constructievorm van deze wasinstallatie ondergaan de bieten een (ook licht gewijzigde) behandeling. De effecten hiervan worden nu opgevolgd en geëvalueerd.    

Suikerbietprijs

Een vraag die regelmatig terugkomt: word ik beboet als ik een lager suikergehalte lever dan het suikergehalte waarop de referentieprijs in het contract is gebaseerd (17,5 °Z)?

het antwoord is NEEN.

Het contract bij Iscal heeft betrekking op “ton bieten” en niet op “ton bieten à 17,5 % suikergehalte”.

Ongeacht of u bieten aan 16 % of aan 18 % levert, het is het aantal ton bieten dat telt om vast te stellen of u aan uw contract voldoet, tekortkomt of het overschrijdt. Het suikergehalte heeft hier dus niets mee te maken.

De uitbetaalde prijs is gebaseerd op 26,29 Euro/ton à 16 % suikergehalte, en dit bij een (door Iscal gerealiseerde) gemiddelde suikerverkoopprijs tussen 390 en 404 Euro. Ligt de verkoopprijs hoger dan 404 Euro, dan stijgt de suikerbietprijs - ligt hij lager dan 390 Euro, dan is er een daling.

Voor elk % suikergehalte meer of minder dan 16 %, wordt de suikerbietprijs verhoogd of verlaagd met 9 %. Bij deze suikerbietprijs moet ook nog de pulpvergoeding bijgeteld worden die 5,4 Euro/ton netto bedraagt.

Enkele voorbeelden:

Vorige week brachten de voorzitter van Coco Vlaanderen vzw  Luc Quintens en de ondervoorzitters Philippe Van Cauwenberghe en Hendrik Vandamme een bezoek aan het tarragebouw in Fontenoy.

Zij stelden er o.a. vast hoe de wasverliezen gemeten worden en volgden er het gehele traject van staalname tot suikergehaltebepaling.

12/10/2021

Eén van de twee nieuwe Parmentières is intussen geplaatst en moet nu zodanig worden afgesteld dat de wasverliezen binnen de normen blijven. Het is zoeken naar een juist evenwicht van waterdruk, wastijd, uitzwiertijd, afstelling plateau, enz … met als doel dat de meegeleverde aarde wordt weggewassen  (vaststelling grondtarra) en propere, niet beschadigde bieten de rest van het ontledingstraject kunnen volgen. Het is spijtig dat dit zoeken naar de juiste afstelling niet kon gebeuren voordat de campagne van start ging!

 

 

op de foto van links naar rechts: controleur syndicaat Julien Leenaert, Hendrik Vandamme, Pascale Tychon (inspectrice CBB), Luc Quintens en Philippe Van Cauwenberghe.

 

op de tafel: bruto wasverlies uitgespreid - moet nog uitgezuiverd worden zodat alleen het netto bietverlies overblijft.

 

 

 

 

 

beoordeling van de bieten op de triëertafel: hier worden vreemde voorwerpen, stenen, kleibollen, hout, enz.... uitgeraapt en apart gewogen. Ook de rotte bieten of rotte bietdelen worden hier verwijderd en apart gewogen. 

 

perspulp: tot 8/10 bedraagt het gemiddeld DS-gehalte 23,71 %
met een gemiddelde t° van 46,4° en 5,78 PH. 

06/10/2021

 

 

De koptarra blijft onderwerp van gesprek bij de vele telefoons en emails die ik hierover ontvang.  Nochtans kan ik elke planter verzekeren dat de nakopping in de receptie conform de richtlijnen wordt uitgevoerd. Het valt wel op dat er heel wat "gepoetste" bieten worden geleverd; dit leidt automatisch tot een hogere koptarra. De gepoetste biet is de biet zoals de fabrikant ze wenst te ontvangen eens de volledige biet zal worden afgerekend. Met dit fenomeen (het feit dat nu reeds volledige bieten worden geleverd)  zal zeker rekening moeten gehouden worden bij de vaststelling van de parameters waarmee de suikerbietprijs zal worden omgezet van netto ontkopte biet naar netto volledige biet!  

 

Op 7/10 heeft een eerste "technisch comité" plaats. De plantersafgevaardigden zullen er hun vaststellingen en deze van de controleurs in de receptie ter bespreking voorleggen. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de Parmentières (de nieuwe zijn nog steeds niet geleverd - het opvangen van de wasverliezen blijft een heikele klus!) en aan de werking en het nazicht van de digestieketting. 

 

Voor planters van wie de bieten in Dinteloord geleverd worden is het soms lang wachten op resultaten. Deze planters kunnen de secretaris contacteren voor een eerste overzicht - doe dit bij voorkeur via email en respecteer een wachttijd van min. 2 dagen! 

28/09/2021

We zijn intussen dag 14 van de campagne wat ons toelaat een beter onderbouwd overzicht te geven. 

Tot 26/09 leverden zo'n 350 planters  (zelfvervoer en fabrieksvervoer) +/- 0,12 mio ton bieten met gemiddeld 17,12 % suikergehalte, 2,34 % grondtarra en ... 8,76 % koptarra op de netto biet. 

De gemiddeld hoge koptarra leidt tot reacties van planters die zich niet in hun resultaten kunnen terugvinden.  Men is terecht ongerust als men wordt geconfronteerd met een gemiddelde koptarra tussen 8 % en 15 % (sommige scoren zelfs nog hoger!). Onze controleurs in de receptie stellen nochtans vast dat het "nakopwerk"  in de receptie correct wordt uitgevoerd.

"Of de koptarra nu hoog of laag is, als de nakopping in de receptie correct wordt uitgevoerd zal de planter ook een correcte afrekening ontvangen."

Bovenop de controle in de receptie wordt voor elke planter elk resultaat (suikergehalte, grond- en koptarra) nogmaals apart afgezet t.o.v. zijn/haar leveringen van dezelfde periode en/of bietenhoop. Wat daar uitspringt (tot nu toe overwegend afwijkende suikergehaltes en zelden een grond- of koptarra) wordt aan Iscal voorgelegd met de vraag deze een gemiddeld resultaat toe te kennen. 

Deze controles moeten de planters geruststellen. De dag dat de richtlijnen met de voeten zouden worden getreden zal u het zeker horen! 

op de foto's: enkele stalen met zeer hoge koptarra

controle DS-gehalte perspulp:

 

Tot 26/09 werden er 107 stalen ontleed met samen een gemiddeld DS-gehalte van 22,96 %,  een  t° van 47,22° en een PH van 5,78.

 

Een staal van zo'n 200 g wordt genomen in een geladen vracht, waarna tussen 10 en 15 g opengespreid wordt op een schaaltje dat in een Sartoriusoventje wordt geplaatst.

Een analyse duurt +/- 45 minuten. 

22/09/2021

De eerste voorlopige resultaten zijn intussen door het syndicaat ontvangen - tot en met 21 september werden zo'n 65.000 ton bieten geleverd met een gemiddeld suikergehalte van 17,03 °Z, een gemiddelde grondtarra van 2,29 % en een gemiddelde koptarra van maar liefst 8,9 %!

Dit laatste baart ons zorgen:  een reeds lager dan gewoonlijk rendement/ha wordt nog eens versterkt door een hoge koptarra ... nochtans wordt het nakopwerk in de receptie zo goed als voor 100 % correct uitgevoerd. 

 

De lager dan vooraf ingeschatte  rendementen zouden gevolgen kunnen hebben voor de perspulpleveringen. Waar de afname ervan vandaag extra moet gestimuleerd worden, vreest Iscal tijdens het maisseizoen kortingen te zullen moeten toepassen om de beschikbare hoeveelheden correct te verdelen over de afnemers. 

 

Het controleren van de wasverliezen is een zeer arbeidsintensief en tijdrovend werk. Het waswater met daarin stukjes afgebroken biet, onkruid, aarde, .... wordt opgevangen in een zeef met fijne mazen en daarna grondig gespoeld .

dan volgt de triage: alles wat van handelskwaliteit is wordt bijgehouden - onkruid, rotte bietdeeltjes en onzuiverheden worden verwijderd.

Als het wasverlies hoger is dan 1 % is wordt het nettogewicht van het genomen staal vermeerderd volgens een formule die is opgenomen in de ontvangstrichtlijnen.

Dit resulteert niet alleen in een hoger nettogewicht bieten, maar ook in een lagere grondtarra.   

21/09/2021

De leveringen vanuit de Scheldepolder richting Dinteloord zijn gestart op 17/09. Bij planter Paul Van Broeck werd op 20/09 een eerste vergelijkende proef uitgevoerd. Vergelijkende proeven maken het mogelijk om na afloop van de campagne de bieten die in Nederland geleverd werden te vergoeden als zouden zij ontvangen zijn in Fontenoy. Dit is nodig omdat de ontvangstsystemen in Nederland verschillend zijn van deze in België; er wordt gewerkt met ander materiaal en ook de richtlijnen zijn er anders. 

 

Ondertussen is het nog steeds wachten op de "dagafsluitingen" van de receptie in Iscal-Fontenoy - deze "dagafsluitingen"  maken het mogelijk om dag na dag de evolutie weer te geven van o.a. suikergehalte en grondtarra.
Van zodra  beschikbaar volgen de eerste overzichten! 

16/09/2021

 

Op 02/09 vergaderden de plantersafgevaardigden en de directie van Iscal om goede afspraken te maken m.b.t. de receptie van de bieten.
Een verslag hiervan kan je lezen op pagina 4 van "De Bietplanter" van september.

 

Op 14 september werden de eerste bieten van de campagne 2021/22 ontvangen - de fabriek zelf startte de verwerking ervan op op 15/09. 

Vanaf de eerste dag werd ingezet op een grondige controle van waar het de vorige campagne misliep, nl. de vaststelling van de wasverliezen.  In afwachting van de installatie van nieuwe Parmentières, werden de oude grondig gecontroleerd en bijgesteld. De eerste controles bleven binnen de normen met 0,43 en 0,32 % wasverlies.