Op deze webpagina willen we u systematisch op de hoogte houden van het verloop van de campagne: resultaten, evoluties, bijzonderheden, ... heb je opmerkingen of vragen, bezorg ons deze via het invulformulier op de homepagina .

campagne 2021: 1 + 1 = 3?

WAT BIJ AFWIJKENDE RESULTATEN?

klik hier

 

08/01/2022

Het einde van de campagne is in zicht. Velen zullen een zucht van opluchting slaken als straks de laatste bieten hun weg naar de fabriek hebben gevonden. Op dat moment, laat ons hopen na het volgende weekend, kan het bilan van de campagne opgemaakt worden en staat niets de voorbereiding van de campagne 2022 nog in de weg.

Niets is misschien teveel gezegd … de IPA’s moeten immers nog verder overeengekomen worden en het resultaat ervan zou een invloed kunnen hebben op de uitzaaibeslissingen die de planters straks zullen nemen. Hierover later meer.

 

De definitieve productiecijfers zijn nog niet gekend, maar Iscal verwacht nu een gemiddeld rendement van 78 ton à 17,12° Z en TS voor haar cliënteel van Tienen gemiddeld 86 ton à 16,95° Z.

 

Over de prijs is nog niets definitief geweten. De planters van Iscal moeten hiervoor het einde van het campagnejaar afwachten (30/09/22) en deze van TS krijgen hun definitieve “uitslag” ten laatste op 30/06/22.

 

Iscal rekent einde januari 2022 alles voorlopig af op basis van een prijs van 26,29 Euro/ton à 16 % SG – einde november 2022 wordt het saldo uitbetaald. Het voorlopig gemiddeld omzetcijfer/ha (exclusief premies en boetes – inclusief pulpvergoeding) bedraagt hiermee 2.680 Euro.

 

TS betaalt tijdens de campagne in de maand na levering steeds een voorschot van 18 Euro/ton à 18 % SG – het saldo en de afrekening van premies en boetes volgt op 30/06/22.

de campagne 2022 staat weldra in de steigers ... nu eerst het zaad bestellen ....

Korting op bietenzaad en pulpprijsverhoging

 

Voor het teeltseizoen 2022 krijgen TS-planters per bestelde eenheid bietenzaad een korting van 80 Euro. Deze korting is het antwoord van TS op de uitdrukkelijke vraag van Coco Haspengouw de planters minstens een kostendekkende (en geen verlieslatende) teelt te verzekeren.
Deze korting is dus zeker welkom maar zal slechts gedeeltelijk de gestegen productiekosten kunnen opvangen. De plantersorganisatie had wel degelijk meer verwacht!

Voor 2022 verwacht TS een suikerbietprijs “tussen 30 en 40 Euro” – in hun contacten met de planters spreken de landbouwkundigen van 35 Euro/ton. Laat ons hopen dat het inderdaad minimum deze richting uitgaat want de periode voor de prijsvorming 2022 (dit is van oktober 2022 t.e.m. februari 2023) ligt nog zeer ver voor ons!

TS verhoogt in 2022 de prijs voor perspulp van 19 naar 24 Euro/ton à 23,5 % droge stof. Met deze prijsverhoging maakt TS een inhaalbeweging maar blijft de prijs zeer competitief op de pulpmarkt.

 

Met bovenstaande informatie kunnen we nu een zeer woelig syndicaal jaar afsluiten.  Coco Haspengouw en het Verbond Suikerbietplanters zullen zich blijven inzetten om de suikerbietprijs(tabel) te verbeteren zodat er uiteindelijk opnieuw sprake kan zijn van een gegarandeerd rendabele teelt.

30/12/2021

92 dagen campagne zijn er achter de rug, nog 16 te gaan. Op 27 december waren 81 % van de bieten verwerkt met een gemiddelde van 17 % SG en 5,91 % tarra.  Voor de volledige campagne verwacht TS een gemiddeld rendement van 86 ton à 16,95 % SG.

 

De twee fabrieken in Tienen en Longchamps/Wanze draaien de laatste weken op een behoorlijk constant ritme wat het einde van de campagne brengt op 14 of 15 januari. Nog 60 ha bieten moeten gerooid worden, vooral in lichtere grond.

 

De grondtarra blijft vrij hoog, niettegenstaande begin december een duidelijk effect van TopTex kon vastgesteld worden. Enkele planters signaleren een lagere afdekefficiëntie van bietenhopen die afgedekt werden met het nieuwste type Toptexzeilen. TS zal de oude en nieuwe zeilen vergelijken en nagaan of en waar verschillen kunnen vastgesteld worden. Uw eventuele ervaringen met dit nieuwe materiaal mag u steeds doorgeven aan uw landbouwkundige of aan het syndicaat.

uitzaai 2022

 

Op het Fabriekscomité van 16/12/2021  meldde TS dat, op basis van de teruggestuurde uitzaai-intenties – 50 % tot op heden – er eenzelfde areaal zal kunnen gerealiseerd worden als in 2021. De markt kondigt zich voor 2022 zeer positief aan, aldus Erwin Boonen, met suikerprijzen tussen 500 en 600 Euro/ton.  Wat de prijs voor 2021 betreft is het nu wachten op de cijfers van Europa voor de maanden november 2021 t.e.m. februari 2022, waarna kan beslist worden over de toekenning van een prijssupplement. Het blijft dus wachten op de definitieve prijs 2021 tot juni 2022, als de bieten voor de campagne 2022 reeds volop in groei zijn!

16/12/2021 - Fabriekscomité Tienen

 

We zijn zo’n 80 dagen ver in de campagne, lopen intussen ruim tien dagen achter op de planning en verwachten het einde van de campagne op 16 januari - dit alles als gevolg van aanhoudende problemen met de stookketel in Wanze en verdampingsproblemen in Tienen, wat tot regelmatig oponthoud tot zelfs stilstand van de fabrieken leidde. We kunnen alleen maar hopen dat het einde van de campagne zonder verdere kleerscheuren kan gehaald worden én dat koning winter een offensief nog even uitstelt.

 

TS verwacht (op basis van de afgeleverde percelen) voor het cliënteel van Tienen een gemiddeld rendement van 86 ton à 16,94 % SG . De tarra (grond + groen) is met gemiddeld 5,6 % hoger dan de voorgaande jaren.

 

In de receptie vragen vooral de Parmentières de bijzondere aandacht van onze controleurs. Niettegenstaande tot op vandaag slechts één overschrijding werd vastgesteld van het toegelaten verlies van maximum 1 %, ligt het gemeten verlies regelmatig té hoog om er gerust in te zijn! Verder werden er ook verschillen vastgesteld tussen de gemiddelde dagresultaten van de twee Parmentières – dit wordt nu verder onderzocht.

 

Op 6 en 7 december deden zich problemen met de digestieketting voor. Ofwel werd er te weinig, ofwel te veel suiker gemeten en dit als gevolg van een onjuiste dosering van de digestievloeistof. Al de resultaten van deze dagen werden apart geëvalueerd en correcties werden aangebracht in plus en min.

 

Het gemiddelde DS-gehalte van de perspulp bedraagt voor de gehele campagne 24,09 %.

 

Op het Fabriekscomité van gisterenochtend meldde TS dat, op basis van de teruggestuurde uitzaai-intenties – 50 % tot op heden – er eenzelfde areaal zal kunnen gerealiseerd worden als in 2021. De markt kondigt zich voor 2022 zeer positief aan, aldus Erwin Boonen, met suikerprijzen tussen 500 en 600 Euro/ton.  Wat de prijs voor 2021 betreft is het nu wachten op de cijfers van Europa voor de maanden november 2021 t.e.m. februari 2022, waarna kan beslist worden over de toekenning van een prijssupplement. Het blijft dus wachten op de definitieve prijs 2021 tot juni 2022, als de bieten voor de campagne 2022 reeds volop in groei zijn!

een beeld van de plantersafgevaardigden die deelnamen aan het Fabriekscomité op 16/12

03/12/2021

 

In Tienen verloopt de receptie als naar gewoonte. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de opvolging van de wasverliezen. Begin december werd de toegelaten grens van max. 1 % wasverlies tot tweemaal toe overschreden – de betrokken stalen worden allen gecorrigeerd.

TS verwacht een gemiddelde opbrengst in Tienen van 85 ton à 17 % SG en in Longchamps van 82,5 ton à 17,1 % SG. Op vandaag is er een achterstand van ruim zeven dagen als gevolg van regelmatig weerkerende problemen aan de stookketels in Wanze en ook de fabriek in Tienen kampt af en toe met problemen met oponthoud tot gevolg. Het einde van de campagne is voorzien voor half januari.

 

 

18/11/2021

"Daar waar de discussie m.b.t. de suikerbietprijs op korte termijn moet beslecht worden,  moet de verderzetting van de participatie gezien worden als het uitzetten van een baken voor de toekomst van deze en de volgende generatie(s) suikerbietplanters."

 

Deze ochtend vergaderde het Fabriekscomité Tienen.

 

Jef Cleiren (links) gaf er na vele jaren voorzitterschap de voorzittershamer door aan Frederik Vandermeulen (rechts) uit Tienen die op zijn beurt als ondervoorzitter wordt opgevolgd door Nicolas Spirlet (midden), afgevaardigde van de Waalse planters. 

Frederik is in zijn jonge(re) jaren zo’n negen jaar actief geweest als controleur in de receptie en kent er bijgevolg het klappen van de zweep. We wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie en danken Jef Cleiren voor zijn vele actieve jaren.

 

Campagnenieuws

Op dit ogenblik draaien beide fabrieken op 100% van hun capaciteit, maar dit was de afgelopen weken niet steeds het geval! Liggelden (+ 3 % > 7 dagen) zullen worden uitgekeerd daar waar van toepassing. Op heden bedraagt het gemiddeld suikergehalte in Tienen 16,92 %, de grondtarra 4,42 %, de groentarra 0,47 % en het aantal NCB 7.

De opbrengstprognoses zijn bijgesteld en bedragen nu voor het cliënteel van Tienen 85 ton à 16,95 % SG. Het einde van de campagne is voorzien voor 13 januari.

 

Voor de beginperiode van de campagne t.e.m. 9 oktober is er tot een “upgrade” van het boetesysteem voor een overtal aan Niet Conforme Bieten beslist. De boete van 0,55 Euro/ton wordt toegepast bij 22 tot 29 NCB (i.p.v. 18 tot 25) en 2,75 Euro/ton vanaf 30 NCB (i.p.v. 25).

 

TopTex

De periode voor het beschermen van de bieten met TopTex is intussen aangebroken! Bieten die gepland zijn vanaf 1/12 moeten verplicht worden afgedekt. Bieten die voor 1/12 waren gepland maar pas worden opgehaald vanaf 1/12 hebben ook recht op de afdekpremie als ze zijn afgedekt. U moet de fabriek via het portaal of per post van de uitvoering ervan op de hoogte brengen voor 5/12. (zie bijlage 6 van het Interprofessioneel Akkoord).

 

Campagne 2022

Tijdens het Fabriekscomité ontspon zich (los van de agenda) een stevig debat m.b.t. de suikerbietprijs 2021 en 2022.

Met het huidige systeem van een minimumprijs (i.f.v. de suikerprijs) gekoppeld aan een prijssupplement kan er niet ingeschat worden hoe de teelt zal gewaardeerd worden – het is als het oplossen van een wiskundig vraagstuk met drie onbekenden (suikerprijs? prijssupplement? rendement?).

De afgevaardigden vrezen dat er planters zullen afhaken als hier niet snel verduidelijking in komt.

 

Tegelijkertijd had men het over de vergaderingen m.b.t. de verderzetting van de participatie die begin januari zullen plaatsvinden. Het is duidelijk dat een grote meerderheid inziet dat aanschuiven aan de tafel van de meerderheidsaandeelhouder te verkiezen is boven roepen aan de zijlijn.

 

Daar waar de discussie m.b.t. de suikerbietprijs op korte termijn moet beslecht worden, moet de verderzetting van de participatie gezien worden als het uitzetten van een baken voor de toekomst van deze en de volgende generatie(s) suikerbietplanters.

de resultaten t.e.m. 12 november:

14/11/201

Na enkele dagen stilstand als gevolg van evaporatieproblemen in Tienen en achterstand in Wanze door herhaalde stookketelproblemen, draaien de fabrieken van TS nu opnieuw op hun normale capaciteit. Het volledige verhaal, mét zijn consequenties, zal dinsdag 16/11 worden besproken op het overleg tussen Coco Haspengouw en TS. Ik zal u na afloop hiervan verslag uitbrengen.

In de receptie verloopt de analyse van de bietstalen conform de richtlijnen. Bijzondere aandacht wordt nu besteed aan de beheersing van de wasverliezen van één van de Parmentières (overschrijding van het toegelaten maximum van 1% op 12/11). Een evaluatievergadering (vorige week) met onze controleurs gaf aan dat de samenwerking met de receptieverantwoordelijken vlot verloopt, maar dat deze resoluut moeten optreden als sommige personen van het uitvoerend personeel op eigen initiatief taken anders uitvoeren dan hen gevraagd werd.

Tot op heden dienden slechts 17 planters een klacht in betreffende één of ander resultaat!

 

Op vrijdag 22/10  werd de eerste paal geslagen ter voorbereiding van de plaatsing van een verticale diffusietoren in Tienen en dit in aanwezigheid van Landbouwminister Hilde Crevits.

Ook enkele afgevaardigden van ons Verbond, waaronder Jean-Paul Vanelderen en Frederik Vandermeulen,  waren er aanwezig en konden er kort de minister informeren over de moeilijke situatie waarin heel wat suikerbietplanters zich bevinden.

De Minister stelde voor om hier op korte termijn een meer langdurig onderhoud over te kunnen hebben.  

29/10/2021

Het gaat snel …. Zéér snel!

Bijna één derde van de campagne is afgewerkt, spijtig genoeg met ontgoochelende resultaten wat het suikergehalte (met gemiddeld 16,79° in Tienen) betreft. TS hoopte te kunnen landen op 17,24° maar stelt nu bij tot 16,90°, één van de laagste suikergehaltes van de voorbije jaren.

De fabriek in Tienen verwerkt nu 14.000 ton/dag; in Wanze vertragen problemen met de verwarmingsketel de verwerking wat intussen leidt tot een achterstand van 3 dagen tot meer.  

22/10/2021

Er zit weinig beweging in het suikergehalte - het blijft hangen op gemiddeld 16,73° Z voor TS, met een miniem verschil tussen het cliënteel van Tienen en dat van Longchamps.

 

Op het overlegcomité dat gisteren plaatsvond viel  weinig nieuws te rapen . TS bevestigde er de achterstand met drie campagnedagen, maar gaf mee dat beide fabrieken momenteel op de voorziene capaciteit draaien. De achterstand zou dus niet verder mogen oplopen. 

 

Nogmaals werd er de afnemers van perspulp op gewezen de pulp zeker af te nemen op de geplande data. Met het uitstellen van de leveringen bestaat de kans dat niet al het bestelde zal kunnen geleverd worden!

 

Het gemiddeld DS-gehalte perspulp bedraagt 24,65 % (PH : 5,27 en 52,86°C) - de daggemiddelden zijn de volgende:

Op de 10de van elke maand wordt er een voorschot betaald voor de contractbieten die in de maand voorafgaand werden geleverd. Het voorschot variëert naargelang het geleverde suikergehalte:

Suikergehalte °Z Voorschot Euro/ton netto
18 18
17,5 17,19
17 16,38
16,5 15,57
16 14,76

15/10/2021

Deze ochtend had het eerste Fabriekscomité plaats van deze campagne.

Vandaag draait de fabriek in Tienen op haar voorziene capaciteit van +/- 13.800 ton/dag,  wat de gemiddelde verwerking voor deze campagne brengt op 12.400 ton bieten/dag. Als het huidige ritme wordt aangehouden en ook het voorziene rendement van 85 ton/ha wordt gehaald, zal de campagne duren tot 10 januari. TS past wel het gemiddeld verwacht suikergehalte aan van 17,2 naar 16,9 %!

De leveringen bevatten meer dan de vorige jaren grote hoeveelheden rotte bieten en het aantal IdTas met een overschrijding van de norm van gemiddeld 18 bieten met bladstelen en losse koppen is hoog: +/- 12 % van de Idtas zou beboet worden. Dit gegeven zal, net zoals de voorgaande jaren, samen met TS geëvalueerd worden.  

Zo'n 20.000 ton pulp met een gemiddeld DS-gehalte van 24,5 % werd intussen aan de planters-afnemers geleverd. Sommige afnemers weigerden de pulp op de voorziene planningsdatum - deze leveringen worden nu naar achter verschoven zonder garantie op beschikbaarheid van de toegezegde hoeveelheden!

TS deelde mee dat zij bij de start van deze 185ste  campagne een succesvolle mediacampagne heeft georganiseerd en dat zij volgende week Minister Crevits mag ontvangen n.a.v. de eerste steenlegging van de nieuwe verticale diffusietoren, een investering van zo'n 25 mio Euro waar Vlaanderen 1 mio Euro ondersteuning voor heeft toegekend. 

 

De planters van hun kant blijven hun ongerustheid uitspreken over de duurzaamheid van de teelt op economisch vlak - hier moet zeer snel verbetering in komen om het vertrouwen in de teelt én in TS te kunnen terugvinden. Dat de suikermarkt vandaag gunstig evolueert kan voor sommigen misschien een lichtpuntje zijn, maar geeft nog geen garantie op een rendabele teelt - de prijs voor 2021 is opnieuw niet gekend nu de uitzaai 2022 moet gepland worden!

 

 

13/10/2021

Los van de problemen die zich de laatste week in de fabriek stelden en waardoor de ophaling van de bieten nu drie dagen vertraging heeft,  verloopt de receptie van de bieten zoals het hoort.

Het suikergehalte bedraagt gemiddeld 16,64 %, de grondtarra 3,03 % en de groentarra 0,43 %. Niettegenstaande de rendementen van de afgewerkte percelen aldus TS van "heel zwak tot zeer goed" scoren (concrete cijfers werden niet ter beschikking gesteld), wordt er toch nog nog een gemiddelde opbrengst verwacht van 85 ton à 17,2 % suikergehalte. 

06/10/2021

De eerste campagneweek is achter de rug - morgen is er een eerste overleg met de verantwoordelijken van de TS ter evaluatie van de werking van de receptie en de fabriek in Tienen.  

Vanaf dag 1 van de campagne volgen onze controleurs de ontvangst en analyse van uw bieten nauwgezet op. Uitgezonderd de wasverliezen, die nog niet konden gemeten worden, liggen de resultaten ervan binnen de toegelaten normen. De digestieketting weigert af en toe dienst, maar elk staal dat hierdoor een foute suikergehaltebepaling zou (kunnen) krijgen, wordt nauwgezet genoteerd en opgevolgd.

Elke levering wordt beoordeeld op basis van verschillende kenmerken: aanwezigheid van rotte bieten, stenen, onkruid, ...  de codes (zie foto) vindt u terug op uw overzicht van gedane leveringen. Het valt op dat zich in heel wat stalen veel rotte bieten bevinden. 

 

resultaten t.e.m. 4/10/21

01/10/2021

de eerste resultaten zijn met een gemiddeld suikergehalte van 16,60 %  eerder teleurstellend ... de verschillen tussen de +/- 150 planters die tot vanmiddag leverden zijn enorm en situeren zich tussen  14,6° en 18,6 ° Z.

De grondtarra ligt tussen 0,34 % tot 5,85 % (zelfvervoerder!) en bedraagt gemiddeld 2,36 %.

28/09/21

 

Het is wachten op de eerste resultaten - onze controleploeg is sinds deze ochtend 6 uur paraat en volgt de ontvangst van uw bieten op de voet!

Vandaag sluit de receptie om 18.00 uur.

Vanaf morgen is het alle hens aan dek - dag en nacht - 24/24 - 7/7 (uitgezonderd zondag tussen 5 en 21 uur). 

 

 

 

16/09/21

 

het is nog even wachten op de start van de nieuwe campagne 2021/22.

 

op 8/9 vergaderde Coco Haspengouw met de verantwoordelijken van  de landbouwkundige dienst om een stand van zaken op te maken m.b.t. de voorbereiding van de campagne. 

de eerste bieten worden ontvangen op 28/09 en TS mikt op een campagne van ruim 100 dagen. De opbrengstvoorspelling (met de nadruk op "voorspelling"!) wijst naar 84 ton à 17,26° Z. Het valt uiteraard af te wachten hoe dit cijfer zal evolueren i.f.v. weersomstandigheden én ziektedruk ... 

het barema voor de vroege premies wijzigt t.o.v. vorig jaar - late premies zullen vanaf 16 december worden uitbetaald

 

 

leveringsdatum vroege premie/ton netto
28/09 3,00
29/09 en 30/09 2,36
1/10 en 2/10 1,80
3/10 en 4/10 1,31
5/10 en 6/10 0,9
7/10 en 8/10 0,56
9/10 en 10/10 0,26

TS deelde ook mee dat de planters op het portaal hun uitzaai 2022 reeds kunnen kenbaar maken - aan elke planter wordt een bijkomend contract van minstens 30 % van het basiscontract aangeboden - een handige rekentool die rekening houdt met het "historisch rendement" van elke individuele planter helpt u bij het  vaststellen van de benodigde oppervlakte.